{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HÒA","web_address":"545 Hoàng Hoa Thám - Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6731577435935!2d105.80927761440765!3d21.04575989257477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab10ea874a43%3A0xd9669a1141918f3e!2zNTQ1IEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIFbEqW5oIFBow7osIEJhIMSQw6xuaCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1555320452787!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"} ] }